Pravidla zpracování osobních údajů

obchodní společnosti BABYLON Shop s.r.o.

se sídlem Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

identifikační číslo: 03519074

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.babylonshop.cz

Doručovací adresa:

Babylon Shop s. r. o.

Palackého třída 2547

530 02 Pardubice

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Prodávající, tedy společnost BABYLON Shop s.r.o., se sídlem Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 03519074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225, je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) současně správcem osobních údajů, které mu byly poskytnuty při výkonu jeho činnosti (dále jen „správce“).

 

1.2. Kontaktní údaje na správce jsou:

adresa:    Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

email:      info@babylonshop.cz

 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce získává osobní údaje při on-line registraci zákazníků do internetového obchodu nebo při objednávce zboží v internetovém obchodu na adrese http://www.babylonshop.cz, to vždy v rozsahu odpovídajícího registračního formuláře. Pro účely registrace v internetovém obchodě (zřízení a administrace uživatelského účtu) a pro účely uzavření kupní smlouvy správce zpracovává jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo kupujícího (vše dále jen „osobní údaje“).

 

3. ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Vaše osobní údaje správce potřebuje znát pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Tento zákonný důvod zpracování opravňuje správce zasílat svým zákazníkům marketingová (obchodní) sdělení. Pakliže projevíte s užitím svých osobních údajů pro přímý marketing nesouhlas, nebudeme Vám obchodní sdělení dále zasílat. Svůj nesouhlas můžete kdykoliv sdělit elektronicky nebo písemně na shora uvedených kontaktech. Správce má rovněž oprávněný zájem na zpracování osobních údajů zákazníků pro účely ochrany a prokázání svých práv a právních nároků.

 

c) plnění povinností uložených správci veřejnoprávními předpisy podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

Správce musí v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkům plnit povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů, např. uchování účetnictví.

 

d) souhlas zákazníka s užitím jeho osobních údajů pro marketingové účely dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

V případě registrace a zřízení uživatelského účtu bez uskutečnění nákupu, potřebuje správce Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud správci udělíte svůj souhlas, bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely administrace Vašeho zákaznického účtu a rovněž k zasílání našich marketingových sdělení. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat. Důsledkem odvolání souhlasu je zrušení uživatelského účtu a odstranění údajů o registraci zákazníka z databáze správce. Zřízení uživatelského účtu není podmínkou nákupu. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny a až c výše), bude správce pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4.2. Pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu při zřízení uživatelského účtu zákazníka bez provedení nákupu, je souhlas udělen na dobu 5 let, přičemž aktivním užíváním uživatelského účtu dochází k automatickému prodloužení souhlasu vždy o dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky. Pokud zákazník neprovede žádnou objednávku po dobu 5 let od zřízení zákaznického účtu, bude zákaznický účet smazán.

 

4.3. Kdykoliv můžete požádat o zrušení svého uživatelského účtu. Pokud zákazník neprovede žádnou objednávku prostřednictvím uživatelského účtu po dobu 5 let, bude uživatelský účet smazán.

 

4.4. V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění povinností uložených správci veřejnoprávními předpisy zpracovává správce po dobu stanovenou zákonem.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

c) účetní

 

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, důsledkem odvolání souhlasu je zrušení uživatelského účtu a odstranění údajů o registraci zákazníka z databáze správce.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

7.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

Naše e-shopy: CZSK
© 2024 Babylonshop.cz | Všechna práva vyhrazena